Política de privacidade de datos - Agrícola Outes


Agrícola Outes quere pór en coñecemento dos usuarios e clientes da súa páxina Web, a política que está levando a cabo respecto ao tratamento e protección dos datos de carácter persoal daquelas persoas que voluntariamente utilizan os formularios de contacto para contactar con Agrícola Outes, así como o acceso á sua propia páxina, que impliquen a comunicación dos seus datos persoais a Agrícola Outes.

1.- Actualización das políticas
 Agrícola Outes modificará, sen previo aviso, a presente política de privacidade sempre que sexa necesario para adecuar a mesma a calquera cambio lexislativo, regulamentario, xurisprudencial, administrativo ou coa finalidade de adaptar dita política ás instrucións ditadas pola Axencia de Protección de Datos ou obxecto lexítimo. Calquera modificación desta política nobstante o anterior, será publicada e advertida na página Web de Agrícola Outes e na política mesma. Por todo o anterior, Agrícola Outes recomenda aos usuarios a lectura periódica destas políticas co fin de poder coñecer os cambios que nas mesmas se efectúen.

2.- Finalidade do ficheiro
 Agrícola Outes non solicita na súa páxina Web, datos aos usuarios que a visiten, salvo datos meramente identificativos, por tanto, a comunicación de datos persoais polo usuario a Agrícola Outes a través da súa páxina Web(formulario de contacto) únicamente pode entenderse que tendrá lugar cando éstos voluntariamente utilicen o servizo de formulario de contacto para porse en contato con Agrícola Outes, dado que nestes casos o tratamento dos datos é inevitable e implícito ao sistema de comunicación. Para estes casos e os descritos no seguinte apartado, a entidade, informa o cliente que o tratamento dos datos se realiza coas seguintes finalidades: Levar a cabo todas as xestións relacionadas coa elaboración de orzamentos, contratación e prestación de servizos de Agrícola Outes, á empresa á que pertence ou no seu caso ao interesado que o solicite. Así como atender e contestar as comunicacións recibidas e as de prospeción comercial -manter informados os usuarios de eventuais promocións-

3.- Consentimento
 Infórmase que cando o usuario non manteña relacións comerciais con Agrícola Outes, e realice o envíou dun correo electrónico ou unha comunicación a Agrícola Outes, indicando outros datos persoais, o devandito usuario estará dando o seu consentimento libre, inequívoco, específico, informado e expresamente para o tratamento dos seus datos persoais por Agrícola Outes, coas finalidades establecidas anteriormente, así como atender a sua comunicación ou enviar documentación.

Aos mesmos efectos, Agrícola Outes informa que, se o cliente envía un correo electrónico ou comunica a Agrícola Outes os seus datos persoais en razón do cargo que ocupa nunha empresa -xa sexa como administrador, xerente, representante e/ou calquera outro cargo como  de contacto na empresa-, entenderase que tal comunicación leva a prestación do seu consentimento libre, inequívoco, específico, informado e expresamente para o tratamento dos seus datos persoais por Agrícola Outes, coas finalidades establecidas anteriormente.

4.- Identificación do destinatarios respecto dos que Agrícola Outes teña previsto a realización de cesións ou acceso a datos por conta de terceiros
 Agrícola Outes únicamente ten prevista a realización de cesións ou comunicacións de datos que en razón do artícu 11.2.c. da Lei Orgánica 15/99 de protección de datos de carácter persoal (en diante LOPD) deba realizar para atender as súas obrigacións coas Administracións Públicas, Organismos ou persoas directamente relacionadas con Agrícola Outes, nos casos que así requírase de acordo coa Legislación vixente en cada materia e en cada momento.

Igualmente Agrícola Outes pon en coñecemento do usuario, que calquera outra cesión de datos que deba realizar, será posta no seu coñecemento cando así o estipule a LOPD, informándolle de xeito expreso, preciso e inequívoco dos destinatarios da información, da finalidade a que se destinarán os datos, e da natureza dos datos cedidos, ou no seu caso, cando a LOPD o establéza, previamente solicitaráse o consentimento inequívoco específico e informado o usuario.

Entanto, Agrícola Outes informa o usuario e ao cliente que calquera tratamento de datos persoais, suxéitase á legislación vixente en España en materia de protección de datos, establecida pola LOPD e a súa normativa complementaria e de desenvolvemento. Neste senso, Agrícola Outes só é responsable e garante a confidencialidade dos datos de carácter persoal que solicite ao usuario a través da páxina Web.

5.- Calidade dos datos
 Agrícola Outes advirte ao usuario, que salvo a existencia dunha representación legalmente constituída, ningún usuario pode utilizar a identidade doutra persoa e comunicar os seus datos persoais, polo que o usuario en todo momento deberá ter en conta que, só póde incluír datos persoais correspondentes á súa propia identidade e que sexan adecuados, pertinentes, actuais, exactos e verdadeiros. A tales efectos, o usuario será o único responsable fronte a calquera dáno, directo e/ou indirecto que cause a terceiros ou a Agrícola Outes, polo uso de datos persoais doutra persoa, ou os seus propios datos persoais cando sexan falsos, erróneos, non actuais, inadecuados ou non pertinentes. Igualmente o usuario que utilice os datos persoais dun terceiro, responderá ante éste da obligación de información establecida no artígo 5.4 da LOPD para cando os datos de carácter persoal non fosen solicitados do propio interesado, e/ou das consecuencias de non informarlle.

6.- Exercicio dos dereitos de aceso, oposición, rectificación e cancelación dos datos
Agrícola Outes informa o usuario da posibilidade de exercitar os seus dereitos de aceso, retificación, cancelación e oposición mediante solicitude escrita dirixida a Agrícola Outes acompañada da fotocopia do D.N.I na seguinte dirección:

- Agrícola Outes,
 - Domicilio social: Av. Del Rocio, sn, 15230, Serra de Outes (A Coruña).

7.- Uso de formularios para a recollida de datos persoais por Agrícola Outes.
 Agrícola Outes inclúe unha lenda no formulario de recollida de datos, onde se indican todas as condicións para o tratamento dos datos de carácter persoal de acordo co artígo 5 da LOPD, tales como o carácter obrigatorio ou facultativo da resposta ás preguntas que lles sexan expostas, as consecuencias da obtención dos datos ou da negativa a fornecelos, as finalidades da recollida, as posibles cesións que se leven a cabo, e o consentimento para os tratamentos de datos de carácter persoal que se realicen.

8.- Medidas de seguridade adoptadas con relación ao tratamento dos datos persoais
 Agrícola Outes informa o usuario que, de conformidade co disposto na LOPD e o Regulamento de Medidas de Seguridade, adoptou as medidas de índole técnica e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal e evitar a alteración, pérda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos. Igualmente Agrícola Outes garante ao usuario o cumprimento do deber de segredo profesional respecto dos datos persoais dos usuarios e do deber de gardalos.